Ziek zijn is voor niemand prettig. Voor de werknemer niet, maar ook niet voor de werkgever. Op zo’n moment komen er voor u als werkgever tal van regels in beeld, waaronder de wet inzake loondoorbetalingsverplichting, de Wet verbetering poortwachter (Wvp) en de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa).

De wetten zijn erop gericht om de schade te verhalen bij de werkgever waar de schade is ontstaan – ongeacht of u hier als werkgever invloed op uit heeft kunnen oefenen. Arbeidsongeschiktheid van uw (ex-)werknemers betekent dus grote financiële risico’s.

Volgens de huidige regelgeving bent u als werkgever voor langdurig arbeidsongeschikte werknemers verplicht te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de functie of werkplek zo aan te passen, dat de werknemer weer in zijn eigen functie kan terugkeren (dit wordt ook wel eerste spoor re-integratie genoemd). Als dat echter niet kan, moet er gekeken worden naar andere mogelijkheden binnen het bedrijf. De belangrijkste doelstellingen van de Wet verbetering poortwachter en Wet BeZaVa is om de verantwoordelijkheid van werkgevers ook met financiële prikkels te vergroten. Werkgevers en werknemers moeten samen er alles aan doen om langdurig ziekteverzuim en eventuele WIA-instroom te voorkomen. Aan het einde van de zogenoemde loondoorbetalingsperiode van 104 weken treedt het UWV twee jaar op als zogeheten ‘poortwachter’ en toetst of een werknemer arbeidsongeschikt moet worden verklaard voor zijn eigen werk en of partijen zich voldoende hebben ingespannen om re-integratie te bewerkstelligen.

Als vast is komen te staan – middels arbeidsmedisch en -deskundig onderzoek – dat interne oplossingen voor de arbeidsongeschikte werknemer niet mogelijk zijn, maar er wel sprake is van benutbare mogelijkheden, begint het tweede spoor van de re-integratie. Dit betekent dat de werknemer buiten het eigen bedrijf moet re-integreren in een passende functie. Soms kan een tweede spoor traject ook naast een eerste spoor traject lopen, om op die manier zoveel mogelijk kansen te benutten.

Met ons team van professionals ondersteunen wij werkgevers en werknemers tijdens het gehele re-integratieproces van de verzuimende zieke werknemers. Al onze trajecten voldoen aan de eisen van de Wet verbetering poortwachter. Onze rapportages aan de werkgever zijn dus UWV-proof. Zo wordt voorkomen dat u als werkgever een sanctie van het UWV opgelegd krijgt, die kan oplopen tot maximaal een jaarsalaris.

Met onze begeleiding wordt de werknemer ook een nieuw perspectief geboden. Bennu Serin is gespecialiseerd in eerste en tweede spoor re-integratie, voor alle functies op alle opleidingsniveaus. Onze gespecialiseerde re-integratieprofessionals bieden individueel maatwerk, waarin wordt uitgegaan van de mógelijkheden van uw werknemer in plaats van de beperkingen. Onze re-integratieaanpak geeft uw werknemer de aandacht die hij/zij verdient. Wij helpen hem of haar passend werk binnen of buiten het bedrijf te zoeken én te vinden. Hiermee worden tegelijkertijd uw financiële risico’s als gevolg van arbeidsongeschiktheid beperkt.

Het doel van een 2e spoortraject is het vinden van ander, passend, werk bij een andere werkgever. Of dit doel gerealiseerd kan worden is afhankelijk van de ontwikkelingen in het traject, in samenhang met de belastbaarheid (zowel inhoudelijk als qua uren) van werknemer. Bij aanvang van een traject kan nog niet ingeschat worden of ander betaald werk realistisch is voordat einde wachttijd bereikt wordt. In dat geval zal het begrip “resultaat” mogelijk anders moeten worden gelezen en zullen andere vormen van resultaat zoals begeleiding naar beëindiging dienstverband (vaststellingsovereenkomst), een sociale begeleiding richting WIA, of het verzorgen van een compleet re-integratie dossier ten behoeve van de WIA aanvraag, als vormen van resultaat worden aangemerkt. Als re-integratie binnen de eigen functie en binnen het eigen bedrijf niet mogelijk zijn, hebben de meeste werknemers moeite om hun dienstverband bij de huidige werkgever los te laten. Er is sprake van ‘verlies van zekerheid’ welke ook verwerkt dient te worden. Dit is altijd een vast onderdeel binnen onze trajecten.

Welke diensten kan Bennu Serin u bieden bij verzuimbegeleiding?

  • Arbeidsmedisch onderzoek (bedrijfsarts)
  • Arbeidsdeskundig onderzoek
  • Second opinion
  • Fysiotherapeutische interventies
  • Psychologische interventies
  • 1e spoor re-integratiebegeleiding (terugkeer in eigen of aangepast werk)
  • 2e spoor re-integratiebegeleiding (begeleiding naar ander werk bij een andere werkgever)
  • 3e spoor re-integratiebegeleiding (begeleiding naar ander werk bij een andere werkgever voor werknemers na het 2e ziektejaar/bepaling arbeidsongeschiktheid waarvoor u nog wel re-integratieplichtig bent)

Neem contact op voor meer informatie en/of een offerte op maat.

Download de checklist Wet verbetering poortwachter (Wvp)