Bezuinigingen in het sociaal-maatschappelijke bestel (Participatiewet, WMO) leiden ertoe dat jongeren (en volwassenen) met een beperking minder begeleid worden op de arbeidsmarkt. De decentralisaties binnen het sociale domein treffen de kwetsbare groep jongeren in het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en MBO-entree. Het risico dat kwetsbare jongeren slachtoffer worden van de komende veranderingen ligt daarmee op de loer, waarbij een steeds groter beroep wordt gedaan op zelfstandigheid en eigen kracht.

Nieuwe instrumenten zijn daarom nodig om hen kansen te bieden voor die nieuwe toekomst. Een van de speerpunten is het nieuwe bedrijfsonderdeel Bennu Serin Participatie.

Bennu Serin Participatie helpt werkgevers aan personeel met afstand tot de arbeidsmarkt. Wij assisteren werkgevers bij hun ambities om maatschappelijk verantwoord personeelsbeleid te implementeren (MVO), uitdagingen om aangegane SROI verplichtingen na te komen en ongewenste boetes als gevolg van de Quotumwet te voorkomen. Bennu Serin Participatie realiseert daarmee ‘Return on Social Investment’.

Bennu Serin Participatie wil daarmee een wezenlijke bijdrage leveren aan de oplossing van het grote maatschappelijke vraagstuk van werkloosheid en de noodzaak van maatschappelijke en/of arbeidsparticipatie voor mensen uit de zogenoemde Participatiedoelgroep. Wij doen dit via directe bemiddeling, payrolling, uitzending en detachering en via bemiddeling als re-integratie-instrument.

Wij ontzorgen betrokken en gemotiveerde werkgevers volledig en kosteneffectief bij het voldoen aan de verplichtingen van de Participatie- en Quotumwet. Dit vullen wij in door het in dienst nemen van mensen uit de doelgroep, het verzorgen van de bureaucratische rompslomp (subsidies, loonwaarde, e.d.) en het u laten kennen van de vele mogelijkheden die Wajongeren of langdurig werklozen voor uw organisatie heeft.

Voor alle duidelijkheid: ingeleend personeel uit de participatiedoelgroep via uitzending en detachering telt mee voor de Quotumwet.

Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact met ons op.